طرح درس شماره 1عنوان کتاب :ادبیات فارسی 2

پایه دوم دبیرستان                                                موضوع درس : درآمدی بر ادبیات دوران جدید (شعر)

تعداد دانش اموزان :                                                                       

 

هدف کلی

 

آشنائی با ادبیات دوران جدید وشیوه های معاصرپس ازنیما

زمان

 

 

 

 

1.انواع شعرمعاصر پس ازنیمارابشناسد وتوضیح دهد.                                                                (درک وفهم )

2.با شاعرانی که در این نوع شعر هاتبحر داشته اندآشنا شده آثار آنها را نام ببرند.                               ( دانش )

3.بتواند انواع شعر معاصرپس از نیما راازنظروزن.قافیه.آهنگ وتخیلات شاعرانه تشخیص دهد.                              (تجزیه وتحلیل)

4.بتواندمتن درس داروگ بدون غلط ورعایت علائم نگارشی بخواند.                                               ( درک و فهم)

5.آرایه های ادبی موجود در متن را بشناسد.                                                                             (تجزیه وتحلیل)

6.محتوای درس را در چند درس به طور خلاصه وبه نثر ساده بنویسد.                                            (درک وفهم )

7.بتواند شعر رابه زبان ساده برگرداند.                                                                                    (کاربرد)

8.نوع شعر داروگ،انتظار، باغ من را از نظر وزن، قافیه و اهنگ و کاربرد تخیلات شاعرانه بشناسید.   (تجزیه و تحلیل)                                         

 

اهداف جزئی

پس ازپایان تدریس انتظار دارم فراگیران :

 

رئوس مطالب 

             

1.معرفی نیما به عنوان مبتکر شعر نو.

2.شیوه های شعر نو پس از نیما.

3. شنایی با سه قالب شعرنو از جهت وزن.اهنگ.قافیه وتخیلات شاعرانه.

4.معرفی شاعرانی که در این قالبها شعر سروده اند.

5.شرح وتوضیح واژه های مشکل درس.

6.اشاره به آرایه های بارزادبی که تاکنون با آنها آشنا شده اند.

 

 

روش          تدریس            

 

رسانه های

آموزشی

 

 

فعالیتهای قبل از شروع درس

همیاری-.قصه گویی فعال-.الگوی ایفای نقش-.پرسش وپاسخ-.نمایشی

 

 

 

گچ-تخته سیاه-تخته پاک کن-کارتهای رنگی برای گروه بندی-تابلو آماده قبلی با سوالات طراحی شده از درس –سی دی

 

 

سلام واحوال پرسی-توجه به حالات روحی وجسمی دانش آموزان- حضوروغیاب- بررسی تکالیف-گروه بندی وطراحی گروهها به شکل هندسی متناسب با فضای کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3دقیقه

 

 

 

 

 

ارزشیابی

تشخیصی

آزمون رفتار ورودی

از درس مایع حرف شویی با سوالاتی نظیر سوالات زیر ارزشیابی به عمل می آید.

1.درس مایع حرف شویی اثر کیست؟چند اثر از وی نام ببرید.

2.درس مایع حرف شویی از نظر زبان وبیان چه نوع نوشته ای است.

3در مورد طنز وانواع آن توضیح دهید.

چند طنز پرداز معروف را نام ببرید.

  

 

 

4

دقیقه

آماده سازی وایجاد انگیزه

به منظور آماده سازی وایجاد انگیزه تصویری از نیما را بدون ارائه هیچ گونه کلامی بالای تخته سیاه نصب می کنیم.

 

 

ارائه درس جدید

با نام خدای جهان آفرین درس را اغاز می کنم ابتدا توسط یکی ازدانش اموزان در مورد نیما وشیوه ی ابتکاری او و ادبیات نوین وانواع شعر نو توضیح داده می شود.سپس  دانش اموزان به روش الگوی ایفای نقش با شاعرانی که در این نوع شعرها تبحر داشته اند اشنا میشوند .بعد با خواندن از روی درس به شیوه ی سوال وجواب نکات تخصصی شعر را یاد آور می شوم و سعی می کنم نوع شعر را با توجه به وزن وقافیه وتخیلات شاعرانه به دانش اموزان معرفی می کنم . در ضمن شرح درس آرایه ها ی ادبی بارز درس را برای دانش اموزان با سوال پرسیدن وگرفتن پاسخ از انها توضیح می دهم.

 

 

 

15

دقیقه

 

جمع بندی ونتیجه گیری

.ازمطا لب یاد داده شده این نتایج به دست می اید .

.دانش اموزان با شاعرانی چون نیما ،سهراب سپهری ،اخوان ثالث وسبک وشیوه ی آنها اشنا می شوند.

2.دانش اموزان با انواع شعر معاصر و ویژگی هر یک آشنا می شوند.

3.نوع شعر داروگ ،باغ من وانتظار را با توجه به انواع شعر معاصر تشخیص می دهند.

4.دانش آموزان می توانند آرایه های موجود در درس را تشخیص بدهند لغات وعبارات مشکل را معنی کنند.

 

 

2

دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزشیابی پایانی

در ارزشیابی پایانی دانش آموزان به سوالات زیر پاسخ می دهندومن با دقت پاسخها را گوش می دهم ونقاط قوت وضعف آنها رابررسی می کنم.

1.شعر داروگ، باغ من وانتظار هر کدام در چه قالبی سروده شده اند.

2.با کشیدن جدولی نظیر جدول زیر بر روی کارتهای آما ده شده ی قبلی از دانش آموزان می خواهم جدول زیر را با گذاشتن علامت مثبت ومنفی ونام بردن شاعران کامل کنند.

 

قالب

 

قافیه

 

وزن

 

تخیل شاعرانه

 

آهنگ

 

شاعرانی که در این قالب شعر سروده اند

ازاد یا نیمایی

 

  +

 

  +

 

+

 

 +

اخوان-سهراب –قیصر امین پور-

 

 

سپید

 

 +

 

   _

 

  +

 

  +

موسوی گرما رودی

 

موج نو

 

  _

 

   _

 

      +

 

      +

احمد رضا احمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

4 دقیقه

تعین تکلیف

از دآنش اموزان می خواهم در جلسه آ ینده ضمن قرائت درس جدید به پرسشها ی درس پا سخ دهند.وگروه ستاره وشقایق از کتابهای معرفی شده نمونه ها یی از شعر سپید ،موج نو ونیمایی را انتخاب و به کلاس بیاورند.  

 

1 دقیقه

فهرست سوال یادداشت مطالب پیش بینی نشده

 

در این مرحله اگر دانش اموزان سوالاتی  داشته باشند پاسخ میدهم واگر احیاناً مطالبی مطرح شد که قبلاٌ پیش بینی نشده بود یادداشت می کنم.

 

1 دقیقه

 

 

                                                           گروه زبان و ادبيات استان زنجان

 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
بنام خداوند جان وخرد

هدف از ایجاد این وبلاگ موضوعات زیر می باشد:

۱-برنامه حضور گروه در سازمان

۲-شماره تلفن تماس با گروه

۳-معرفی سایتهای موجود در گروه درسی ادبیات فارسی

۴-معرفی نرم افزارهای موجود در درس زبان و ادبیات فارسی

۵-نتایج نقد وبررسی کتب درسی

۶-نظر خواهی از همکاران در موضوعات مختلف

۷-بارم بندی وبودجه بندی کتب درسی

۸-معرفی استانداردها

۱۰-فراخوان مسابقه

۱۱لیست منابع علمی در گروه

۱۲-عناوین شاخصهای ارزیابی کلاس دبیر

اعضای گروه:

1-رحیم تبریزی ، سر گروه

2-غلامحسین فرشباف زیرک کار ، عضوگروه

3-حکیمه خوش نظر ،عضو گروه

 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM