نمونه سوالات نهایی سال سوم نظری

 باسمه تعالي

  تذكر: سوال و پاسخ در قالب يك فايل ( ورد ۲۰۰۳)  به نام درسها قابل دانلود می باشد

  با كليك بر روي درس ها فايل را دانلود و با  ورد (wrod) بازكنيد

زبان فارسی تخصصی
سوال جواب
سوال با فرمت pdf سوال با فرمت zip جواب با فرمت pdf جواب با فرمت zip
زبان فارسی تخصصی
سوال جواب
سوال با فرمت pdf سوال با فرمت zip جواب با فرمت pdf جواب با فرمت zip
زبان فارسی(3)
سوال جواب
سوال با فرمت pdf سوال با فرمت zip جواب با فرمت pdf جواب با فرمت zip
زبان فارسی(3)
سوال جواب
سوال با فرمت pdf سوال با فرمت zip جواب با فرمت pdf جواب با فرمت zip
 

ادبیات فارسی تخصصی
سوال جواب
سوال با فرمت pdf سوال با فرمت zip جواب با فرمت pdf جواب با فرمت zip
ادبیات فارسی تخصصی
سوال جواب
سوال با فرمت pdf سوال با فرمت zip جواب با فرمت pdf جواب با فرمت zip
ادبیات فارسی(3)
سوال جواب
سوال با فرمت pdf سوال با فرمت zip جواب با فرمت pdf جواب با فرمت zip
>
ادبیات فارسی(3)
سوال جواب
سوال با فرمت pdf سوال با فرمت zip جواب با فرمت pdf جواب با فرمت zip
 

) رشته ریاضی و فیزیک دی ۸۶

ادبيات فارسي ۳ 

زبان فارسي ۳ 

ادبيات فارسي ۳ 

 زبان فارسي ۳

۲) رشته علوم تجربی دی ۸۶

ادبيات فارسي ۳ 

زبان فارسي ۳

۳) رشته علوم انسانی دی ۸۶

 ادبيات فارسي تخصصي۳

زبان فارسي تخصصي۳

 

رشته و ساعت

روز و تاريخ

رياضي و فيزيك

۱۰ صبح به افق تهران

علوم تجربي

۱۰ صبح به افق تهران

ادبيات و علوم انساني

۱۰ صبح به افق تهران

پنجشنبه ۶/۱۰/۸۶

ادبيات فارسي ۳

ادبيات فارسي ۳

ادبيات فارسي تخصصي

پنجشنبه ۱۳/۱۰/۸۶

زبان فارسي ۳

زبان فارسي ۳

زبان فارسي تخصصي

دوشنبه ۱۷/۰/۸۶

              

      

آرايه هاي ادبي

سوال و راهنماي تصحيح  امتحان هماهنگ كشوري سال اول (روزانه) متوسطه  در نوبت دوم  سال تحصيلي 87-1386                                           

                                                                                                                                                                                                                                            

                         ساعت امتحان

 روز و تاريخ امتحان

8 صبح

۳۰/۱۴

پنج شنبه

2/3/1387

زبان فارسی (1)

زبان فارسی (1)


سوال و راهنماي تصحيح   امتحان هماهنگ كشوري سال اول متوسطه(روزانه)  غائبين موجه درنوبت دوم سال تحصيلي 87- 1386                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                        ساعت امتحان

 روز و تاريخ امتحان

8 صبح

چهارشنبه

29/3/1387

زبان فارسی (۱)

 سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه سالي – واحدي( روزانه ) و نيم سالي – واحدي (بزرگسالان) 

 رشته هاي نظري در  نوبت دوم  (خرداد ماه) سال  تحصيلي 87-1386 

          ساعت امتحان ورشته تحصيلي

روز و تاريخ امتحان

   8صبح

رياضي فيزيك

علوم تجربي

ادبيات و علوم انساني

علوم و معارف اسلامي

دوشنبه

6/3/1387

زبان فارسی(3)

زبان فارسی(3)

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

پنج شنبه

23/3/1387

ادبیات فارسی(3)

ادبیات فارسی(3)

ادبیات فارسی تخصصی

ادبیات فارسی تخصصی

 سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه سالي – واحدي( روزانه ) و نيم سالي – واحدي (بزرگسالان)

  رشته هاي نظري در  دوره تابستانی سال  تحصيلي 87-1386 

     ساعت امتحان ورشته تحصيلي

روز و تاريخ امتحان

   8صبح

رياضي فيزيك

علوم تجربي

ادبيات و علوم انساني

علوم و معارف اسلامي

دوشنبه

۴/۶/1387

ادبیات فارسی(3)

ادبیات فارسی(3)

ادبیات فارسی تخصصی

ادبیات فارسی تخصصی

يك شنبه

۱۰/۶/1387

زبان فارسی(3)

زبان فارسی(3)

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

 سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه سالي – واحدي( روزانه ) و نيم سالي – واحدي (بزرگسالان)

 رشته هاي نظري در  نيم سال اول (دي ماه ) سال تحصيلي 8۸-138۷ 

   ساعت امتحان ورشته تحصيلي

روز و تاريخ امتحان

   ۱۰/۳۰

رياضي فيزيك

علوم تجربي

ادبيات و علوم انساني

علوم و معارف اسلامي

دوشنبه

۹/۱۰/1387

زبان فارسی(3)

زبان فارسی(3)

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

يكشنبه

۲۲/۱۰/1387

ادبيات فارسي (۳)

ادبيات فارسي (۳)

ادبيات فارسی تخصصی

ادبيات فارسی تخصصی

 سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه سالي – واحدي( روزانه ) و نيم سالي – واحدي (بزرگسالان)

رشته هاي نظري در  نوبت دوم  (خرداد ماه) سال  تحصيلي 8۸-138۷ 

 ساعت امتحان ورشته تحصيلي

روز و تاريخ امتحان

   8صبح

رياضي فيزيك

علوم تجربي

ادبيات و علوم انساني

علوم و معارف اسلامي

چهار شنبه

۶/۳/۱۳۸۸

ادبیات فارسی(۳)

ادبیات فارسی(3)

ادبیات فارسی تخصصی

ادبیات فارسی تخصصی

چهارشنبه

۱۳/۳/۱۳۸۸

زبان فارسی(3)

زبان فارسی(3)

زبان فارسی تخصصی

آرایه های ادبی

زبان فارسی تخصصی

 سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه سالي – واحدي( روزانه ) و نيم سالي – واحدي (بزرگسالان)

رشته هاي نظري در  دوره تابستانی  (شهریور ماه) سال  تحصيلي 8۸-138۷ 

ساعت امتحان ورشته تحصيلي

روز و تاريخ امتحان

   ۹صبح

رياضي فيزيك

علوم تجربي

ادبيات و علوم انساني

علوم و معارف اسلامي

سه شنبه

۳/۶/۱۳۸۸

زبان فارسی(3)

زبان فارسی(3)

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

دو شنبه

۱۶/۶/۱۳۸۸

ادبیات فارسی(۳)

ادبیات فارسی(۳)

ادبیات فارسی تخصصی 

آرایه های ادبی 

ادبیات فارسی تخصصی

 سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه سالي – واحدي( روزانه ) و نيم سالي – واحدي (بزرگسالان)

  رشته هاي نظري در  نوبت اول  (دي ماه) سال  تحصيلي 8۹-138۸

ساعت امتحان ورشته تحصيلي

روز و تاريخ امتحان

   ۱۰/۳۰

رياضي فيزيك

علوم تجربي

ادبيات و علوم انساني

علوم و معارف اسلامي

 

شنبه

۱۹/۱۰/۱۳۸۸

 زبان فارسی(3)

زبان فارسی(3)

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

چهارشنبه

۲۳/۱۰/۱۳۸۸

ادبیات فارسی(۳)  

ادبیات فارسی(۳)  

ادبیات فارسی تخصصی

 آرایه های ادبی

ادبیات فارسی تخصصی

 سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه سالي – واحدي( روزانه ) و نيم سالي – واحدي (بزرگسالان)

 رشته هاي متوسطه  نظري در (خرداد ماه) سال  تحصيلي ۸۹-13۸۸ 

ساعت امتحان ورشته         

                                        تحصيلي

           روز و تاريخ امتحان

  ۸ صبح

 رياضي فيزيك

  علوم تجربي

  ادبيات و علوم انساني

  علوم و معارف اسلامي

سه شنبه

11/3/89

زبان فارسی (3)

زبان فارسی (3)

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

پنج شنبه

6/3/89

ادبیات فارسی(3)

ادبیات فارسی(3)

ادبیات فارسی تخصصی 

آرایه­های ادبی

ادبیات فارسی تخصصی

 سوال و راهنماي تصحيح امتحان نهايي سال سوم متوسطه سالي – واحدي( روزانه ) و نيم سالي – واحدي (بزرگسالان)

 رشته هاي متوسطه  نظري دردور‌ه‌ی تابستانی (شهریور ماه) سال  تحصيلي ۸۹-13۸۸ 

ساعت امتحان ورشته         تحصيلي

           روز و تاريخ امتحان

  ۹ صبح

 رياضي فيزيك

  علوم تجربي

  ادبيات و علوم انساني

  علوم و معارف اسلامي

دو شنبه

۱۵/۶/89

ادبیات فارسی(3) 

ادبیات فارسی(3)

ادبیات فارسی تخصصی

ادبیات فارسی تخصصی

سه شنبه

۱۶/۶/89

زبان فارسی (3)

زبان فارسی (3)

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

پنج شنبه

۱۸/۶/89

ـــــــــ

ـــــــــ

آرایه­های ادبی

 

 

 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
بنام خداوند جان وخرد

هدف از ایجاد این وبلاگ موضوعات زیر می باشد:

۱-برنامه حضور گروه در سازمان

۲-شماره تلفن تماس با گروه

۳-معرفی سایتهای موجود در گروه درسی ادبیات فارسی

۴-معرفی نرم افزارهای موجود در درس زبان و ادبیات فارسی

۵-نتایج نقد وبررسی کتب درسی

۶-نظر خواهی از همکاران در موضوعات مختلف

۷-بارم بندی وبودجه بندی کتب درسی

۸-معرفی استانداردها

۱۰-فراخوان مسابقه

۱۱لیست منابع علمی در گروه

۱۲-عناوین شاخصهای ارزیابی کلاس دبیر

اعضای گروه:

1-رحیم تبریزی ، سر گروه

2-غلامحسین فرشباف زیرک کار ، عضوگروه

3-حکیمه خوش نظر ،عضو گروه

 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM